Nasza misja

Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich powstało w roku 2003, utworzone przez grono byłych posłów na Sejm i senatorów RP zainteresowanych rozwojem i umacnianiem idei parlamentaryzmu. Członkowie polskiego parlamentu kilku kadencji uznali, że pomimo blisko 15 lat nieskrępowanej działalności politycznej wielu partii oraz krzewienia idei parlamentaryzmu w polskim społeczeństwie, opinia publiczna wciąż nazbyt powściągliwie odnosi się do ideowej podstawy demokracji, a obie izby polskiego parlamentu, tj. Sejm RP i Senat Rzeczypospolitej cieszą się zbyt nikłym poparciem w sondażach społecznych.

Postanowili więc połączyć siły byłych polskich parlamentarzystów dla krzewienia idei parlamentaryzmu oraz przybliżania społeczeństwu działalności parlamentu i w ten sposób umacniania pozytywnego wizerunku obu polskich izb parlamentarnych w opinii publicznej. Dlatego pierwszy punkt, określonych w Statucie SPP, celów Stowarzyszenia brzmi: „propagowanie w społeczeństwie wiedzy o Sejmie RP, Senacie RP oraz Parlamencie Europejskim”, kolejny zaś: „kultywowanie chlubnych tradycji polskiego parlamentaryzmu, wspieranie badań nad jego dorobkiem i upowszechnianie ich wyników, wspieranie działań na rzecz utworzenia muzeum Sejmu”.

W ten oto sposób byli członkowie izb polskiego parlamentu chcą wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem obecnych posłów i senatorów oraz deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Chcą również działać na rzecz integracji europejskiej, m.in. rozwijając współpracę ze stowarzyszeniami parlamentarzystów działającymi w innych krajach. Nadrzędnym zaś celem tych działań jest propagowanie i umacnianie zasad kultury politycznej, podnoszenie społecznej świadomości w zakresie parlamentaryzmu, który jest podstawą współczesnych systemów demokratycznych.

W praktyce, dla realizacji celów stowarzyszenia niezbędna jest współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju demokracji i popularyzacji wiedzy o prawach człowieka, Unii Europejskiej, parlamentaryzmie i społeczeństwie obywatelskim. SPP podejmuje też własne inicjatywy organizując konferencje, seminaria i wykłady dotyczące dorobku i praktyki polskiego parlamentaryzmu, umacniania praworządności i podnoszenia kultury politycznej oraz równouprawnienia obywateli bez względu na płeć, pozycję społeczno – ekonomiczną czy zapatrywania polityczne.

Stowarzyszenie jest także zainteresowane warunkami socjalno-bytowymi byłych parlamentarzystów oraz stara się świadczyć pomoc w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, w tym w ich aktywizacji zawodowej po zakończeniu kadencji.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą serwera strona internetowa Stowarzyszenia jest w reorganizacji. W wersji docelowej zostanie opublikowana w najbliższym czasie.