Posiedzenie ZG SPP

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich

8 października 2016 r. 

W dniu 8 października 2016 r., w siedzibie Sejmu RP, sala nr 102, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Przewodniczył marszałek SPP – prof. Jerzy Jaskiernia. Obecni byli członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, z przewodniczącym Bolesławem Herudzińskim.

Zarząd Główny przyjął bez zastrzeżeń protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich, odbytego w dniu 25 września 2016 r., który przedstawił sekretarz ZG SPP – Janusz Malinowski.

Zarząd Główny dokonał analizy przebiegu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich i rozważył propozycje programowe, które zostały w jego trakcie zgłoszone. Wprowadzenie przedstawił marszałek SPP, J. Jaskiernia. Wskazał on, że dyskusja na Walnym Zgromadzeniu potwierdziła, że SPP powinno koncentrować się na następujących, najważniejszych zagadnieniach: 1) analizowanie sytuacji byłych parlamentarzystów i statusu aktualnych parlamentarzystów; 2) podejmowanie spraw byłych parlamentarzystów na spotkaniach z kierownictwami Sejmu i Senatu; 3) organizowanie płaszczyzn aktywności społeczno-politycznej byłych parlamentarzystów; 4) umocnienie pozycji SPP na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów (FP-AP); 5) umocnienie regionów SPP, pluralistycznego charakteru Stowarzyszenia oraz rozszerzenie jego oddziaływania na byłych parlamentarzystów z różnych ugrupowań politycznych. Należy dążyć do zwiększenia efektywności kontaktów ZG SPP z kierownictwami Sejmu i Senatu. Ważnym zadaniem jest wzmocnienie podstaw finansowych działalności SPP, poprzez m.in. pozyskanie nowych członków wspierających.

Po dyskusji, w której wzięli udział: Tadeusz Gawin, prof. Genowefa Grabowska, B. Herudziński, J. Jaskiernia, J. Malinowski, prof. Leszek Moczulski, Edward Płonka, Ireneusz Skubis, Lech Szymańczyk i Władysław Żbikowski, Zarząd Główny dokonał uszczegółowienia zadań wynikających z Programu Działania Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich w latach 2016-2020 oraz określił osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Zespół do spraw analizy sytuacji byłych parlamentarzystów i statusu aktualnych parlamentarzystów: wicemarszałek SPP, Ireneusz Skubis (przewodniczący; reprezentant SPP w kontaktach z komisją przydzielającą zapomogi socjalne w Sejmie), prof. Czesława Christowa (reprezentant SPP w kontaktach z komisją przydzielającą zapomogi socjalne w Senacie), Tadeusz Gawin (koordynator prac dotyczących aktualizacji raportu o sytuacji byłych parlamentarzystów i statusie aktualnych parlamentarzystów), Bolesław Herudziński (kontakty z Komisją ds. Senioralnych Sejmu RP) i Władysław Żbikowski.

Zespół do spraw tworzenia płaszczyzn aktywności społeczno-politycznej byłych parlamentarzystów: prof. Genowefa Grabowska (przewodnicząca), prof. Jan Ryszard Błachnio, prof. Leszek Moczulski.

Zespół do spraw współpracy z członkami wspierającymi SPP: wicemarszałek SPP, Edward Płonka (przewodniczący), dr Józef Kubica, Janusz Malinowski, Lech Szymańczyk.

Zarząd Główny wskazał na potrzebę aktualizacji strony internetowej SPP i powierzył to zadanie J. Malinowskiemu, we współpracy z E. Płonką.

Zarząd Główny wysłuchał informacji o aktywności SPP na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów (FP-AP). Przedstawił ją J. Jaskiernia. Najbliższe posiedzenie Zarządu FP-AP odbędzie się w dniach 10-11 października w Lyonie. Rozważony zostanie raport nt. imigracji, przygotowany pod kierunkiem sprawozdawcy,  Ilony Graenitz z Austrii. Poprawki do tego raportu zgłosiła m.in. delegacja polska.

Zarząd Główny postanowił wystosować zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce przez prezydenta FP-AP, Lino DeBono. Wizyta ta mogłaby nastąpić w dniach 23-25 kwietnia 2016 r., w powiązaniu z IX. Międzynarodową Konferencją Naukową „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii”, którą współorganizuje SPP.

Zarząd Główny wysłuchał informacji o przygotowaniach do IX. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii” (24-25 kwietnia 2016 r., Sejm). ZG SPP podejmuje tu działania jako współorganizator tej konferencji. W sprawie tej marszałek SPP, J. Jaskiernia odbył spotkanie w dniu 5 października 2016 r. z przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, pos. Stanisławem Piotrowiczem. Oczekiwane jest stanowisko Prezydium Sejmu w tej sprawie.

Zarząd Główny wysłuchał informacji o rozwoju SPP, którą przedstawił J. Malinowski. Porządkowane są listy członków: adresowa, mailowa i telefoniczna. Ma miejsce proces uzupełniania danych w deklaracjach członkowskich.

Zarząd Główny podjął uchwałę o przeprowadzeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w regionach SPP w terminie do dnia 31 marca 2017 r. ZG zwrócił się do regionów o wybór przedstawicieli, którzy – zgodnie ze Statutem – zasiądą w Zarządzie Głównym.

Zarząd Główny postanowił zwołać kolejne posiedzenie Zarządu Głównego SPP w dniu 23 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w Warszawie, ul. Czackiego 3/5. Po posiedzeniu członkowie ZG wezmą udział, o godz. 17.00, w spotkaniu inaugurującym IX. Międzynarodową Konferencją Naukową „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii”. W dniu 24 kwietnia o godz. 9.00 członkowie ZG wezmą udział w uroczystej inauguracji Konferencji w sali kolumnowej Sejmu.

Posiedzenie Zarządu FP-AP i kolokwium

Posiedzenie Zarządu i kolokwium Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów (FP-AP), Lyon, 10-11 października 2016 r.

 

W dniach 10-11 października 2016 r. w Lyonie odbyło się posiedzenie Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów FP-AP oraz kolokwium FP-AP „The challenges of immigration” (Wyzwania imigracji). Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich reprezentował marszałek SPP, wiceprezydent FP-AP. Prof. Jerzy Jaskiernia.

Posiedzenie Zarządu FP-AP. 10 października 2016 r.

Posiedzeniu przewodniczył prezydent FP-AP, Lino De Bono.

Zarząd przyjął, po uwzględnieniu poprawek, sprawozdanie z posiedzenia Zarządu FP-AP w Sztokholmie, odbytego w dniu 17 czerwca 2016 r.

Zarząd wyraził podziękowanie Stowarzyszeniu Byłych Parlamentarzystów Szwecji za wzorowe zorganizowanie posiedzenia Zarządu w Sztokholmie w dniu 17 czerwca 2016 r.

Delegacja irlandzka wyraziła gotowość zorganizowania w Dublinie, w czerwcu 2017 r., posiedzenia Zarządu FP-AP. Zarząd FP-AP przyjął tę propozycję z zadowoleniem.

Członek delegacji niemieckiej, prof. Uwa Holtz poinformował, że w dniach 19-20 czerwca 2017 r. odbędą się uroczyste obchody 40-lecia Niemieckiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów. Zaproszenie do udziału w nich otrzymają przedstawiciele stowarzyszeń skupionych w FP-AP. Organizatorzy czekają jeszcze na oficjalną decyzję w tej sprawie kierownictwa Bundestagu.

Zarząd wysłuchał sprawozdania Ilony Graenitz w odniesieniu do raportu „Wyzwania imigracji”. Sprawozdawczyni podkreśliła, że dążyła do uzyskania zrównoważonego projektu deklaracji. Do projektu deklaracji zgłoszonych zostało 35 poprawek, w tym poprawka zgłoszona przez Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich. Po dyskusji, w której wzięli udział przedstawiciele Belgii, Cypru, Holandii, Malty, Norwegii, Niemiec, Polski, Szwecji i Wielkie Brytanii, Zarząd przystąpił do przegłosowania zgłoszonych poprawek. Większość z nich, w tym poprawka polska, zostały zaakceptowane. Zarząd postawił przedstawić projekt dokumentu uczestnikom kolokwium „Wyzwania imigracji”.

Zarząd przyjął ramowy program aktywności na 2017 r. Obejmuje on m.in.:

– posiedzenie Zarządu i Walne Zgromadzenie w Paryżu (luty lub marzec 2017) – ostateczny termin do ustalenia;

– posiedzenie Zarządu w Dublinie (czerwiec 2017) – ostateczny termin do ustalenia;

– posiedzenie Zarządu i seminarium FP-AP (2-3 listopada w La Valetta).

Zarząd przyznał certyfikaty honorowe zasłużonym członkom Zarządu FP-AP, którzy zakończyli swą aktywność. Certyfikaty otrzymali: Nils Diderich (Niemcy) i Jacques Chaumont (Francja).

Marszałek SPP J. Jaskiernia zaprosił prezydenta FP-AP, Lino De Bono, do wizyty w Polsce w dniach 23-25 kwietnia 2016 i wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy ochrony Praw Człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii”. Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem.

Delegacje byłych parlamentarzystów Polski i Niemiec postanowiły zorganizować w Warszawie seminarium poświęcone bieżącym aspektom polityki bezpieczeństwa. Termin zostanie określony później.

Kolokwium „Wyzwania imigracji”, 10-11 października 2016 r.

Pierwszy dzień kolokwium – 10 października 2016

Otwarcia kolokwium dokonał prezydent FP-AP, Lino De Bono.

Słowo powitalne wygłosił przewodniczący Grupy Byłych Parlamentarzystów Francji, Alain Levoyer.

Pozdrowienia uczestnikom kolokwium przekazał Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Regionu Auvergne-Rhône-Alpes, Etienne Blanc. Podkreślił on znaczenie tego regionu w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym Francji. Poinformował też o reformie regionów, która została przeprowadzona na początku 2016 r. W jej wyniku powstały większe regiony.

Referaty wygłosili: Abdellatif Chaoutte (antropolog, koordynator naukowy TRACES) oraz Philippe Hanus (historyk, Laboratorium Historyczne Regionu – LARHA) . Przedmiotem referatów była polityka imigracyjna Francji, przebieg procesów integracyjnych i asymilacyjnych oraz współczesne wyzwania, związane z najnowsza fala emigracyjną. W dyskusji głos zabrali przedstawiciele: Belgii, Holandii, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Drugi dzień kolokwium – 11 października 2016

Projekt Deklaracji Lyońskiej FP-AP „Wyzwania imigracji” przedstawiła sprawozdawca, Ilona Graenitz (Austria). Omówiła ona projekt deklaracji i przedstawiła procedurę, w jakiej kształtowany był jej ostateczny kształt. W szczególności poinformowała, które poprawki, zgłoszone przez delegacje narodowe, z jakiej motywacji zostały przyjęte, a które – odrzucone. Po zaprezentowaniu stanowiska przez delegacje narodowe, uczestnicy kolokwium przyjęli, przy 3 głosach wstrzymujących, Deklarację Lyońską Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów „Wyzwania demokracji”. Tekst deklaracji, w języku angielskim i francuskim, zostanie przesłany do parlamentów narodowych, Unii Europejskiej, Rady Europy i instytucji wyspecjalizowanych ONZ.

Opr. J. J.

Walne Zgromadzenie SPP

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich, Warszawa, Sejm, 25 września 2016 r.

 

W dniu 25 września 2016 r. o godz. 11.00 odbyło się w siedzibie Sejmu RP w Warszawie, sala 106, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Obrady otworzył marszałek SPP, prof. Jerzy Jaskiernia. Na przewodniczącego obrad Zgromadzenia wybrano Tadeusza Gawina, a na sekretarza – Janusza Malinowskiego.

Zgromadzenie minutą ciszy uczciło zmarłych w latach 2012-2016 parlamentarzystów, m.in. Doroty Dancewicz, Adama Halbera, Teresy Dobosz, Seweryna Jurgielańca, Józefa Kalisza, Wojciecha Nowaczyka, Józefa Oleksego, Henryka Sienkiewicza, Ryszarda Ulickiego i Zbigniewa Zychowicza.

Zgromadzenie wybrało Komisję Uchwał i Wniosków, której przewodniczyła Anna Filek. Zgromadzenie wybrało Komisję Skrutacyjną, której przewodniczyła Lucyna Pietrzyk.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SPP w latach 2016-2020 przedstawił marszałek SPP, J. Jaskiernia. Istotnym obszarem zainteresowań ZG SPP była sytuacja materialna byłych parlamentarzystów i status aktualnych parlamentarzystów. ZG SPP analizował system przyznawania pomocy socjalnej byłym parlamentarzystom. Szczególne znaczenie miał raport „Parlamentarzyści Polscy – status aktualnych i byłych parlamentarzystów”, przygotowany pod kierunkiem wicemarszałka SPP, T. Gawina. Stał się on przedmiotem seminarium SPP w dniu 25 czerwca 2015 r. z udziałem m.in. przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, pos. Maciej Mroczka. Wnioski z raportu zostały przekazane kierownictwom Sejmu i Senatu. Do spraw tych przedstawiciele ZG SPP nawiązywali w trakcie spotkań z członkami kierownictw Sejmu i Senatu: marszałek Ewą Kopacz, wicemarszałek Elżbieta Radziszewską, marszałkiem Radosławem Sikorskim, marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską, marszałkiem Stanisławem Karczewskim i wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim. Ważnym kierunkiem prac ZG SPP było tworzenie byłym parlamentarzystom płaszczyzn aktywności społecznej i politycznej. ZG SPP zorganizował 4 seminaria tematyczne oraz był współorganizatorem, z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych ochronie praw człowieka. SPP umocniło swą pozycję przedstawiciela Polski na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów (FP-AP). W pracach FP-AP reprezentowali: J. Jaskiernia i J. Malinowski. J. Jaskiernia został w 2014 r. wybrany wiceprezydentem FP-AP, a w 2016 r. został ponownie wybrany na tę funkcję. W czerwcu 2014 r. W kwietniu 2013 r. wizytę w Polsce złożyła prezydent FP-AP, Machtild de Jong. SPP był organizatorem wyjazdowego posiedzenia Zarządu FP-AP w Warszawie. Działalność SPP koncentrowała się w 5 okręgach. Istotne znaczenie ma dalszy rozwój organizacyjny, pozyskiwanie nowych członków, a także umacnianie pluralistycznego charakteru SPP. Konieczne będzie również wzmocnienie podstaw finansowych SPP, zarówno drogą terminowego opłacania składek członkowskich, jak i pozyskiwania członków wspierających.

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił Bolesław Herudziński. Komisja rewizyjna wysoko oceniła działalność merytoryczną ZG SPP. Komisja stwierdziła, że środki finansowe, pozostające w dyspozycji ZG SPP, były prawidłowo wydatkowane. Ważną kwestią jest terminowe płacenie składek. Istotne znaczenie będzie miało tez pozyskanie nowych członków wspierających. GKR wniosła o udzielenie ZG SPP absolutorium.

W dyskusji uczestnicy Zgromadzenia odnosili się do sprawozdania ZG SPP i projektu Programu działań SPP na lata 2016-2020. Uczestnicy dyskusji wysoko oceniali pracę ZG SPP, a w szczególności marszałka J. Jaskierni. Aprobowali też kierunki działalności SPP. Prof. Genowefa Grabowska postulowała, by SPP zintensyfikowało kontakty z byłymi parlamentarzystami z różnych ugrupowań politycznych, by wzmocnić pluralistyczny charakter SPP. W pracach SPP mogliby brać udział, wzorem Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Sejmu i Senatu.. Janusz Malinowski  poinformował, w jaki sposób ZG SPP próbował docierać do byłych parlamentarzystów. Istotne znaczenie ma tu aktualizacja adresów i rozbudowa listy mailingowej. Zygmunt Machnik podkreślił znaczenie pomocy dla byłych posłów, a także postulował by wzmocnić podstawy finansowe działalności SPP w regionach Prof. Leszek Moczulski wskazywał, że należy w pracach SPP mocniej wyeksponować fakt, że parlamentarzyści mieli zaufanie społeczeństwa, a to daje im mandat do wypowiadania się w sprawach społecznych i politycznych kraju. Prof. Longin Pastusiak stwierdził, że SPP powinna koncentrować się na tworzeniu byłym parlamentarzystom płaszczyzn aktywności społecznej i politycznej. Jest to szczególnie ważne wobec utrzymującego się w Polsce niskiego poziomu kultury politycznej. Informacje o SPP powinny znaleźć się w publikacjach Sejmu i Senatu. Wincenty Olszewski pozytywnie ocenił przygotowanie raportu „Parlamentarzyści Polscy – status aktualnych i byłych parlamentarzystów”. Wskazał, że należy zabiegać o środki finansowe, by większa liczba działaczy SPP mogła brać udział w seminariach Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów (FP-AP). Prof. Czesława Christowa opowiedziała się za większą aktywnością członków SPP na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów i poparła wnioski, by zabiegać o dodatkowe środki na ten cel. Władysław Adamski postulował, by Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich analizowało bieżącą sytuację społeczną i polityczną w kraju oraz wypracowywało stanowiska w odniesieniu do problemów, spotykających się z największym zainteresowaniem opinii publicznej. Ireneusz Skubis podzielił się doświadczeniami z aktywności byłych parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podkreślił znaczenie kontaktów byłych parlamentarzystów z ich ugrupowaniami politycznymi, a także z klubami parlamentarnymi. Władysław Żbikowski zwrócił uwagę na trudną sytuację materialną niektórych byłych posłów. Postulował, by zorganizować system pomocy posłom, zwłaszcza w kontaktach z organami państwowymi. Edward Płonka nawiązał do doświadczeń parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Wskazywał, że należy z większą konsekwencją egzekwować zobowiązania, jakie przedstawiciele Sejmu i Senatu formułowali w trakcie spotkań z kierownictwami ZG SPP.

Zgromadzenie jednomyślnie udzieliło absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich.

Zgromadzenie, w tajnym głosowaniu, jednomyślnie wybrało prof. Jerzego Jaskiernię na funkcję marszałka SPP na kadencję 2016-2020.

Zgromadzenie w tajnym głosowaniu dokonało wyboru Zarządu Głównego SPP i Głównej Komisji Rewizyjnej SPP.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Zarząd Główny SPP, na wniosek marszałka J. Jaskierni, ukonstytuował się w składzie:

marszałek – prof. Jerzy Jaskiernia (SLD)

wicemarszałek – Edward Płonka (PO)

wicemarszałek – Ireneusz Skubis (PSL)

sekretarz – Janusz Malinowski (bezp.)

skarbnik – dr Józef Kubica (UP)

członkowie: prof. Jan Ryszard Błachnio (UChS), prof. Czesława Christowa, Tadeusz Gawin, prof. Genowefa Grabowska, prof. Leszek Moczulski (KPN) i Władysław Żbikowski.

Główna Komisja Rewizyjna SPP ukonstytuowała się w składzie:

przewodniczący – Bolesław Herudziński

wiceprzewodniczący – Zygmunt Machnik

sekretarz – Lech Szymańczyk

członkowie: Tadeusz Matyjek i Szczepan Skomra.

Zgromadzenie przyjęło Program Działań Zarządu Głównego SPP na lata 2016-2020. Główne kierunki obejmują: 1) analizowanie sytuacji materialnej byłych parlamentarzystów i statusu aktualnych parlamentarzystów; 2) reprezentowanie spraw byłych parlamentarzystów w kontaktach z kierownictwami Sejmu i Senatu; 3) tworzenie forów aktywności społeczno-politycznej byłych parlamentarzystów, drogą organizowania seminariów i konferencji; 4) aktywność na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów; 5) rozwój organizacyjny, pozyskiwanie nowych członków spośród parlamentarzystów różnych ugrupowań, umacnianie pluralistycznego charakteru SPP oraz umocnienie podstaw finansowych działalności SPP.

Zgromadzenie upoważniło Zarząd Główny, by przyjął szczegółowy plan pracy SPP w oparciu o wnioski i postulaty wyartykułowane podczas Walnego Zgromadzenia SPP.