Walne Zgromadzenie SPP

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich, Warszawa, Sejm, 25 września 2016 r.

 

W dniu 25 września 2016 r. o godz. 11.00 odbyło się w siedzibie Sejmu RP w Warszawie, sala 106, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Obrady otworzył marszałek SPP, prof. Jerzy Jaskiernia. Na przewodniczącego obrad Zgromadzenia wybrano Tadeusza Gawina, a na sekretarza – Janusza Malinowskiego.

Zgromadzenie minutą ciszy uczciło zmarłych w latach 2012-2016 parlamentarzystów, m.in. Doroty Dancewicz, Adama Halbera, Teresy Dobosz, Seweryna Jurgielańca, Józefa Kalisza, Wojciecha Nowaczyka, Józefa Oleksego, Henryka Sienkiewicza, Ryszarda Ulickiego i Zbigniewa Zychowicza.

Zgromadzenie wybrało Komisję Uchwał i Wniosków, której przewodniczyła Anna Filek. Zgromadzenie wybrało Komisję Skrutacyjną, której przewodniczyła Lucyna Pietrzyk.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SPP w latach 2016-2020 przedstawił marszałek SPP, J. Jaskiernia. Istotnym obszarem zainteresowań ZG SPP była sytuacja materialna byłych parlamentarzystów i status aktualnych parlamentarzystów. ZG SPP analizował system przyznawania pomocy socjalnej byłym parlamentarzystom. Szczególne znaczenie miał raport „Parlamentarzyści Polscy – status aktualnych i byłych parlamentarzystów”, przygotowany pod kierunkiem wicemarszałka SPP, T. Gawina. Stał się on przedmiotem seminarium SPP w dniu 25 czerwca 2015 r. z udziałem m.in. przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, pos. Maciej Mroczka. Wnioski z raportu zostały przekazane kierownictwom Sejmu i Senatu. Do spraw tych przedstawiciele ZG SPP nawiązywali w trakcie spotkań z członkami kierownictw Sejmu i Senatu: marszałek Ewą Kopacz, wicemarszałek Elżbieta Radziszewską, marszałkiem Radosławem Sikorskim, marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską, marszałkiem Stanisławem Karczewskim i wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim. Ważnym kierunkiem prac ZG SPP było tworzenie byłym parlamentarzystom płaszczyzn aktywności społecznej i politycznej. ZG SPP zorganizował 4 seminaria tematyczne oraz był współorganizatorem, z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych ochronie praw człowieka. SPP umocniło swą pozycję przedstawiciela Polski na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów (FP-AP). W pracach FP-AP reprezentowali: J. Jaskiernia i J. Malinowski. J. Jaskiernia został w 2014 r. wybrany wiceprezydentem FP-AP, a w 2016 r. został ponownie wybrany na tę funkcję. W czerwcu 2014 r. W kwietniu 2013 r. wizytę w Polsce złożyła prezydent FP-AP, Machtild de Jong. SPP był organizatorem wyjazdowego posiedzenia Zarządu FP-AP w Warszawie. Działalność SPP koncentrowała się w 5 okręgach. Istotne znaczenie ma dalszy rozwój organizacyjny, pozyskiwanie nowych członków, a także umacnianie pluralistycznego charakteru SPP. Konieczne będzie również wzmocnienie podstaw finansowych SPP, zarówno drogą terminowego opłacania składek członkowskich, jak i pozyskiwania członków wspierających.

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił Bolesław Herudziński. Komisja rewizyjna wysoko oceniła działalność merytoryczną ZG SPP. Komisja stwierdziła, że środki finansowe, pozostające w dyspozycji ZG SPP, były prawidłowo wydatkowane. Ważną kwestią jest terminowe płacenie składek. Istotne znaczenie będzie miało tez pozyskanie nowych członków wspierających. GKR wniosła o udzielenie ZG SPP absolutorium.

W dyskusji uczestnicy Zgromadzenia odnosili się do sprawozdania ZG SPP i projektu Programu działań SPP na lata 2016-2020. Uczestnicy dyskusji wysoko oceniali pracę ZG SPP, a w szczególności marszałka J. Jaskierni. Aprobowali też kierunki działalności SPP. Prof. Genowefa Grabowska postulowała, by SPP zintensyfikowało kontakty z byłymi parlamentarzystami z różnych ugrupowań politycznych, by wzmocnić pluralistyczny charakter SPP. W pracach SPP mogliby brać udział, wzorem Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Sejmu i Senatu.. Janusz Malinowski  poinformował, w jaki sposób ZG SPP próbował docierać do byłych parlamentarzystów. Istotne znaczenie ma tu aktualizacja adresów i rozbudowa listy mailingowej. Zygmunt Machnik podkreślił znaczenie pomocy dla byłych posłów, a także postulował by wzmocnić podstawy finansowe działalności SPP w regionach Prof. Leszek Moczulski wskazywał, że należy w pracach SPP mocniej wyeksponować fakt, że parlamentarzyści mieli zaufanie społeczeństwa, a to daje im mandat do wypowiadania się w sprawach społecznych i politycznych kraju. Prof. Longin Pastusiak stwierdził, że SPP powinna koncentrować się na tworzeniu byłym parlamentarzystom płaszczyzn aktywności społecznej i politycznej. Jest to szczególnie ważne wobec utrzymującego się w Polsce niskiego poziomu kultury politycznej. Informacje o SPP powinny znaleźć się w publikacjach Sejmu i Senatu. Wincenty Olszewski pozytywnie ocenił przygotowanie raportu „Parlamentarzyści Polscy – status aktualnych i byłych parlamentarzystów”. Wskazał, że należy zabiegać o środki finansowe, by większa liczba działaczy SPP mogła brać udział w seminariach Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów (FP-AP). Prof. Czesława Christowa opowiedziała się za większą aktywnością członków SPP na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów i poparła wnioski, by zabiegać o dodatkowe środki na ten cel. Władysław Adamski postulował, by Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich analizowało bieżącą sytuację społeczną i polityczną w kraju oraz wypracowywało stanowiska w odniesieniu do problemów, spotykających się z największym zainteresowaniem opinii publicznej. Ireneusz Skubis podzielił się doświadczeniami z aktywności byłych parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podkreślił znaczenie kontaktów byłych parlamentarzystów z ich ugrupowaniami politycznymi, a także z klubami parlamentarnymi. Władysław Żbikowski zwrócił uwagę na trudną sytuację materialną niektórych byłych posłów. Postulował, by zorganizować system pomocy posłom, zwłaszcza w kontaktach z organami państwowymi. Edward Płonka nawiązał do doświadczeń parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Wskazywał, że należy z większą konsekwencją egzekwować zobowiązania, jakie przedstawiciele Sejmu i Senatu formułowali w trakcie spotkań z kierownictwami ZG SPP.

Zgromadzenie jednomyślnie udzieliło absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich.

Zgromadzenie, w tajnym głosowaniu, jednomyślnie wybrało prof. Jerzego Jaskiernię na funkcję marszałka SPP na kadencję 2016-2020.

Zgromadzenie w tajnym głosowaniu dokonało wyboru Zarządu Głównego SPP i Głównej Komisji Rewizyjnej SPP.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Zarząd Główny SPP, na wniosek marszałka J. Jaskierni, ukonstytuował się w składzie:

marszałek – prof. Jerzy Jaskiernia (SLD)

wicemarszałek – Edward Płonka (PO)

wicemarszałek – Ireneusz Skubis (PSL)

sekretarz – Janusz Malinowski (bezp.)

skarbnik – dr Józef Kubica (UP)

członkowie: prof. Jan Ryszard Błachnio (UChS), prof. Czesława Christowa, Tadeusz Gawin, prof. Genowefa Grabowska, prof. Leszek Moczulski (KPN) i Władysław Żbikowski.

Główna Komisja Rewizyjna SPP ukonstytuowała się w składzie:

przewodniczący – Bolesław Herudziński

wiceprzewodniczący – Zygmunt Machnik

sekretarz – Lech Szymańczyk

członkowie: Tadeusz Matyjek i Szczepan Skomra.

Zgromadzenie przyjęło Program Działań Zarządu Głównego SPP na lata 2016-2020. Główne kierunki obejmują: 1) analizowanie sytuacji materialnej byłych parlamentarzystów i statusu aktualnych parlamentarzystów; 2) reprezentowanie spraw byłych parlamentarzystów w kontaktach z kierownictwami Sejmu i Senatu; 3) tworzenie forów aktywności społeczno-politycznej byłych parlamentarzystów, drogą organizowania seminariów i konferencji; 4) aktywność na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów; 5) rozwój organizacyjny, pozyskiwanie nowych członków spośród parlamentarzystów różnych ugrupowań, umacnianie pluralistycznego charakteru SPP oraz umocnienie podstaw finansowych działalności SPP.

Zgromadzenie upoważniło Zarząd Główny, by przyjął szczegółowy plan pracy SPP w oparciu o wnioski i postulaty wyartykułowane podczas Walnego Zgromadzenia SPP.

Dodaj komentarz