Posiedzenie Zarządu FP-AP i kolokwium

Posiedzenie Zarządu i kolokwium Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów (FP-AP), Lyon, 10-11 października 2016 r.

 

W dniach 10-11 października 2016 r. w Lyonie odbyło się posiedzenie Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów FP-AP oraz kolokwium FP-AP „The challenges of immigration” (Wyzwania imigracji). Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich reprezentował marszałek SPP, wiceprezydent FP-AP. Prof. Jerzy Jaskiernia.

Posiedzenie Zarządu FP-AP. 10 października 2016 r.

Posiedzeniu przewodniczył prezydent FP-AP, Lino De Bono.

Zarząd przyjął, po uwzględnieniu poprawek, sprawozdanie z posiedzenia Zarządu FP-AP w Sztokholmie, odbytego w dniu 17 czerwca 2016 r.

Zarząd wyraził podziękowanie Stowarzyszeniu Byłych Parlamentarzystów Szwecji za wzorowe zorganizowanie posiedzenia Zarządu w Sztokholmie w dniu 17 czerwca 2016 r.

Delegacja irlandzka wyraziła gotowość zorganizowania w Dublinie, w czerwcu 2017 r., posiedzenia Zarządu FP-AP. Zarząd FP-AP przyjął tę propozycję z zadowoleniem.

Członek delegacji niemieckiej, prof. Uwa Holtz poinformował, że w dniach 19-20 czerwca 2017 r. odbędą się uroczyste obchody 40-lecia Niemieckiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów. Zaproszenie do udziału w nich otrzymają przedstawiciele stowarzyszeń skupionych w FP-AP. Organizatorzy czekają jeszcze na oficjalną decyzję w tej sprawie kierownictwa Bundestagu.

Zarząd wysłuchał sprawozdania Ilony Graenitz w odniesieniu do raportu „Wyzwania imigracji”. Sprawozdawczyni podkreśliła, że dążyła do uzyskania zrównoważonego projektu deklaracji. Do projektu deklaracji zgłoszonych zostało 35 poprawek, w tym poprawka zgłoszona przez Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich. Po dyskusji, w której wzięli udział przedstawiciele Belgii, Cypru, Holandii, Malty, Norwegii, Niemiec, Polski, Szwecji i Wielkie Brytanii, Zarząd przystąpił do przegłosowania zgłoszonych poprawek. Większość z nich, w tym poprawka polska, zostały zaakceptowane. Zarząd postawił przedstawić projekt dokumentu uczestnikom kolokwium „Wyzwania imigracji”.

Zarząd przyjął ramowy program aktywności na 2017 r. Obejmuje on m.in.:

– posiedzenie Zarządu i Walne Zgromadzenie w Paryżu (luty lub marzec 2017) – ostateczny termin do ustalenia;

– posiedzenie Zarządu w Dublinie (czerwiec 2017) – ostateczny termin do ustalenia;

– posiedzenie Zarządu i seminarium FP-AP (2-3 listopada w La Valetta).

Zarząd przyznał certyfikaty honorowe zasłużonym członkom Zarządu FP-AP, którzy zakończyli swą aktywność. Certyfikaty otrzymali: Nils Diderich (Niemcy) i Jacques Chaumont (Francja).

Marszałek SPP J. Jaskiernia zaprosił prezydenta FP-AP, Lino De Bono, do wizyty w Polsce w dniach 23-25 kwietnia 2016 i wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy ochrony Praw Człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii”. Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem.

Delegacje byłych parlamentarzystów Polski i Niemiec postanowiły zorganizować w Warszawie seminarium poświęcone bieżącym aspektom polityki bezpieczeństwa. Termin zostanie określony później.

Kolokwium „Wyzwania imigracji”, 10-11 października 2016 r.

Pierwszy dzień kolokwium – 10 października 2016

Otwarcia kolokwium dokonał prezydent FP-AP, Lino De Bono.

Słowo powitalne wygłosił przewodniczący Grupy Byłych Parlamentarzystów Francji, Alain Levoyer.

Pozdrowienia uczestnikom kolokwium przekazał Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Regionu Auvergne-Rhône-Alpes, Etienne Blanc. Podkreślił on znaczenie tego regionu w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym Francji. Poinformował też o reformie regionów, która została przeprowadzona na początku 2016 r. W jej wyniku powstały większe regiony.

Referaty wygłosili: Abdellatif Chaoutte (antropolog, koordynator naukowy TRACES) oraz Philippe Hanus (historyk, Laboratorium Historyczne Regionu – LARHA) . Przedmiotem referatów była polityka imigracyjna Francji, przebieg procesów integracyjnych i asymilacyjnych oraz współczesne wyzwania, związane z najnowsza fala emigracyjną. W dyskusji głos zabrali przedstawiciele: Belgii, Holandii, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Drugi dzień kolokwium – 11 października 2016

Projekt Deklaracji Lyońskiej FP-AP „Wyzwania imigracji” przedstawiła sprawozdawca, Ilona Graenitz (Austria). Omówiła ona projekt deklaracji i przedstawiła procedurę, w jakiej kształtowany był jej ostateczny kształt. W szczególności poinformowała, które poprawki, zgłoszone przez delegacje narodowe, z jakiej motywacji zostały przyjęte, a które – odrzucone. Po zaprezentowaniu stanowiska przez delegacje narodowe, uczestnicy kolokwium przyjęli, przy 3 głosach wstrzymujących, Deklarację Lyońską Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów „Wyzwania demokracji”. Tekst deklaracji, w języku angielskim i francuskim, zostanie przesłany do parlamentów narodowych, Unii Europejskiej, Rady Europy i instytucji wyspecjalizowanych ONZ.

Opr. J. J.

Dodaj komentarz