SPP w FP-AP

Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich jako reprezentant Polski w FP-AP – międzynarodowej organizacji zrzeszającej byłych parlamentarzystów z krajów członkowskich Rady Europy

Po trzech latach uczestnictwa reprezentacji SPP w pracach tej międzynarodowej organizacji w charakterze obserwatora i kandydata w roku 2012 Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich uzyskało status pełnoprawnego członka FP-AP, a zarazem możliwość aktywnego uczestnictwa w formułowaniu i uchwalaniu przez tę organizację dokumentów oraz zajmowaniu stanowisk w ważnych dla Europy i świata kwestiach społecznych, politycznych i gospodarczych. Poniżej kalendarium uczestnictwa delegacji SPP w pracach FP-AP.

               31 października – 4 listopada 2012 r. Valetta (Malta) – posiedzenie Zarządu oraz seminarium Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Członków Parlamentów Państw Członkowskich Rady Europy (European Association of former Members of Parliaments of the Member States of the Council of Europe –FP-AP).

Przewodniczyła – pani Machtild de Jong, przewodnicząca FP-AP (Malta). SPP reprezentował J. Jaskiernia. Głównym punktem porządku obrad było rozpatrzenie poprawek do raportu w sprawie arabskiej wiosny i sytuacji na Bliskim Wschodzie, który przedstawił Pan Blaauw (Holandia).

W dniu 2 listopada 2012 r. odbyło się seminarium FP-AP. W trakcie seminarium przemówienie wygłosił marszałek Parlamentu Malty, Michael Frendo. Dokonał on oceny sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Zwrócił uwagę na złożoną sytuację w Syrii. Następnie uczestnicy seminarium rozpatrzyli raport w sprawie arabskiej wiosny i sytuacji na Bliskim Wschodzie, który przedstawił sprawozdawca – Pan Blaauw (Holandia).

W dniu 3 listopada 2012 z uczestnikami seminarium FP/AP spotkał się minister sprawiedliwości Malty, Chris Said.

 

               Wizyta prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów, Pani Machtild de Jong w Polsce, 20-23 kwietnia 2013 r

W dniach 20-23 kwietnia 2013 r. przebywała w Polsce, na zaproszenie Zarządu Głównego SPP,  prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów, Pani Machtild de Jong. W dniu 21 kwietnia 2013 r. Pani de Jong wzięła udział w uroczystym posiedzeniu Zarządu Głównego SPP z okazji 10. rocznicy powstania SPP, gdzie wygłosiła wystąpienie. W dniu 22 kwietnia 2013 r. pani de Jong wzięła udział w ceremonii otwarcia międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka – nowe wyzwania – nowe rozwiązania”, współorganizowanej w Sejmie przez ZG SPP. Pani de Jong, w towarzystwie J. Jaskierni, została przyjęta przez wicemarszałka Sejmu, Eugeniusza Grzeszczaka oraz wicemarszałka Senatu, Jana Wyrowińskiego.

 

               Posiedzenie Zarządu oraz seminarium Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Członków Parlamentów Państw Członkowskich Rady Europy (European Association of Former Members of Parliaments of the Member States of the Council of Europe –FP-AP), Haga, 3-5 października 2013 r.

Przewodniczyła prezydent FP-AP, Machtild de Jong (Holandia). SPP reprezentował J. Jaskiernia. 3 października 2013 r., w siedzibie Starego Ratusza w Hadze, z uczestnikami seminarium spotkał się burmistrz Hagi, Jozias von Aaarsten. Otwarcia seminarium dokonała prezydent FP-AP, Machtild de Jong. Zgromadzonych pozdrowił także prezes holenderskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów, Jan Dirk Blaauw. Pierwszym tematem było funkcjonowanie współczesnych monarchii. Referat pt. „Szczególny charakter monarchii holenderskiej (1813-2013)” przedstawił Coos Huijsen. Drugim tematem seminarium była działalność instytucji prawa i pokoju w Hadze. Wprowadzenia dokonali: burmistrz Hagi, Jozias van Aarsten oraz prof. Abiodun Williams, dyrektor Instytutu Pokojowej Sprawiedliwości w Hadze.

W dniu 3 października 2013 r., w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Hadze, odbyło się posiedzenie Zarządu FP-AP. Przewodniczyła prezydent FP-AP, Machtild de Jong (Holandia). Głównym punktem obrad była prezentacja założeń raportu i deklaracji „Wyzwania demokracji w dobie globalizacji”, które przedstawił Jean-Pierre Fouré (Francja). W godzinach wieczornych, w siedzibie Parlamentu Holandii w Hadze, przewodnicząca Drugiej Izby Parlamentu Holandii, Pani Anouchka van Miltenberg, wydała przyjęcie na cześć Zarządu FP-AP.

W dniu 4 października 2013 r., w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Hadze, odbyło się seminarium FP-AP. Głównym punktem obrad była prezentacja założeń raportu i deklaracji „Wyzwania demokracji w dobie globalizacji”, które przedstawił Jean-Pierre Fouré (Francja).

W dniu 5 października 2013 r. członkowie Zarządu FP-AP odwiedzili miasto Delft. Zapoznali się z doświadczeniami władz lokalnych Holandii z aktywności na forum Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.

 

               Posiedzenie Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów  Państw Członkowskich Rady Europy (FP-AP) w Warszawie, 19-21 czerwca 2014 r.

Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Państw Członkowskich Rady Europy (FP-AP), na swym posiedzeniu w Andorze w dniu 14 czerwca 2013 r., postanowił, odpowiadając na zaproszenie Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich, że przewidziane na czerwiec 2014 r. posiedzenie Zarządu FP-AP odbędzie się w Warszawie w dniach 19-21 czerwca 2014 r. Fakt ten interpretowany był jako docenienie aktywności Polski na forum FP-AP. Była to też okazja do zaprezentowania się SPP szerszej społeczności europejskich byłych parlamentarzystów. Posiedzenie odbyło się w dniach 19-21 czerwca 2014 r. w Sejmie RP.

W dniu 21 czerwca 2014, podczas przyjęcia inauguracyjnego, z uczestnikami posiedzenia spotkał się wicemarszałek Sejmu, Jerzy Wenderlich oraz były marszałek Senatu, prof. Longin Pastusiak. Podczas otwartej części posiedzenia Zarządu FP-AP w dniu 20 czerwca 2014 r. doświadczenia Sejmu w procesie integracji europejskiej przedstawił zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, min. Adam Podgórski oraz senator Marek Rocki.

W dniu 13 czerwca 2014 r. o godz. 14.30 odbyło się zamknięte posiedzenie Zarządu FP-AP, któremu przewodniczył prezydent FP-AP, dr Luis Nandin de Carvalho. Polskę reprezentowali na nim członkowie Zarządu FP-AP: J. Jaskiernia i J. Malinowski. Zarząd wysłuchał informacji o działalności stowarzyszeń krajowych. Zarząd przeprowadził dyskusję nad projektem Deklaracji Brukselskiej „Wyzwania demokracji w dobie globalizacji. Jak wzmocnić instytucje demokratyczne i partycypację obywatelską”. Zarząd przeprowadził dyskusję nad projektem Deklaracji Warszawskiej Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Państw Członkowskich Rady Europy w 100. rocznicę wybuchy Pierwszej Wojny Światowej i 75. Rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej; po dyskusji i wniesieniu poprawek, dokument został przyjęty jednomyślnie.

W uroczystej kolacji w dniu 20 czerwca 2016 r. gościem honorowym był były marszałek Sejmu i premier, dr Józef Oleksy. W ocenie kierownictwa FP-AP posiedzenie Zarządu FP-AP w Warszawie zostało wzorowo zorganizowane i zakończyło się dużym sukcesem.

6.5. Posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Członków Parlamentów Państw Członkowskich Rady Europy (European Association of former Members of Parliaments of the Member States of the Council of Europe –FP-AP), Paryż, 13-15 marca 2014 r.

W Senacie Republiki Francuskiej w Paryżu odbyło się posiedzenie Zarządu FP-AP oraz Zgromadzenie Generalne FP-AP. Przewodniczyła prezydent FP-AP, Machtild de Jong. SPP reprezentował marszałek, J. Jaskiernia. Zarząd wysłuchał sprawozdania z wykonania budżetu FP-AP za 2013 r. i zapoznało się z planem budżetowym na 2014 r., który przedstawiła wiceprezydent i skarbnik FP-AP, Ilona Graenitz (Austria). Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu i zatwierdził budżet na 2014 r. Zarząd  w tajnym głosowaniu rekomendował nowy Zarządu FP-AP; m.in. na prezydenta FP-AP rekomendowano dr. Luis Nandin de Carvalho z Portugalii, a prof. Jerzy Jaskiernia został rekomendowany na wiceprezydenta FP-AP.

Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów zaaprobowało wykonanie budżetu za 2015 r. i przyjęło budżet na 2014 r. Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Zarządu FP-AP, zgodnie z rekomendacjami Zarządu. M.in. prezydentem został dr. Luis Nandin de Carvalho z Portugalii, a wiceprezydentem – prof. Jerzy Jaskiernia z Polski.

 

               Posiedzenie Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Państw Członkowskich Rady Europy (FP-AP) oraz kolokwium FP-AP w Brukseli (12-14 listopada 2014 r.)

Przewodniczył prezydent FP-AP, dr Luis Nandin de Carvalho. SPP reprezentowali: J. Jaskiernia i J. Malinowski. Zarząd zatwierdził sprawozdanie z posiedzenia Zarządu FP-AP w Warszawie (12-14 czerwca 2014 r.). Prezydent FP-AP, dr Luis Nandin de Carvalho złożył serdeczne podziękowanie Stowarzyszeniu Parlamentarzystów Polskich oraz władzom Sejmu i Senatu za wzorową organizację posiedzenia Zarządu FP-AP w Warszawie. Indywidualne podziękowania złożyli też, na ręce J. Jaskierni i J. Malinowskiego, uczestnicy posiedzenia FP-AP w Warszawie. Zarząd zapoznał się z procedurą prac nad projektem deklaracji „Wyzwania dla demokracji w dobie globalizacji. Jak wzmocnić instytucje demokratyczne i partycypację obywateli”, który będzie przedmiotem kolokwium w dniu 13 listopada 2014 r. Zarząd zapoznał się z realizacją budżetu FP-AP w 2014 r., którą przedstawił skarbnik FP-AP, Kris Decanniére. Prezydent FP-AP poinformował o projekcie zmian w statucie FP-AP, dotyczących m.in. trybu wyboru prezydenta i wiceprezydentów FP-AP, który przedstawiła delegacja grecka. Prezydent FP-AP o inicjatywie Lino de Bono (Malta), by przygotować kwestionariusz informujący o sytuacji socjalnej byłych parlamentarzystów oraz otrzymywanych dodatkach z tytułu pracy parlamentarnej. Kwestionariusz zostanie rozesłany do narodowych stowarzyszeń, wchodzących w skład FP-AP.

W dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 17.30  w Parlamencie Europejskim odbyło się spotkanie Zarządu FP-AP oraz osób towarzyszących z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Zebranych powitał przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Członków Parlamentu Europejskiego (FMA), były przewodniczący PE, Enrique Barón Crespo. Podkreślił on znaczenie 25-lecia przemian demokratycznych w Europie, które dokonały się w 1989 r. Wskazał na znaczenie „Solidarności” w tym procesie, a także na rocznicę upadku muru berlińskiego. Uwypuklił rolę przedstawicieli pastw Europy Środkowej i Wschodniej w pracach Parlamentu Europejskiego. Zarząd wysłuchał informacji o działalności Parlamentu Europejskiego. Przedstawił ją wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rainer Wieland (EPP, Niemcy).

W dniu 13 listopada 2014 r. o godz. 9.30 (Parlament Europejski, PHS 7C50) odbyło się kolokwium Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów. Obradom przewodniczył Prezydent FP-AP, dr Luis Nandin de Carvalho. Słowo powitalne skierował do uczestników kolokwium przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Członków Parlamentu Europejskiego (FMA), były przewodniczący PE, Enrique Barón Crespo. Podkreślił on wagę współpracy byłych parlamentarzystów oraz znaczenie, jakie przywiązuje FMA do aktywności na forum FP-AP. Projekt deklaracji „Wyzwania dla demokracji w dobie globalizacji. Jak wzmocnić instytucje demokratyczne i partycypację obywateli”, przedstawił sprawozdawca, Jean-Pierre Foureé (Francja). Na forum Zarządu wystąpił dyrektor generalny Rozwoju i Współpracy (Development and Cooperation – DEVCO), Fernando Frutuoso De Melo.

 

               Posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Członków Parlamentów Państw Członkowskich Rady Europy (European Association of former Members of Parliaments of the Member States of the Council of Europe –FP-AP), Paryż, 20-21 marca 2015 r.

W Senacie Republiki Francuskiej w Paryżu odbyło się posiedzenie Zarządu FP-AP. Przewodniczył prezydent FP-AP, Nandin dr Carvalho. SPP reprezentowali: J. Jaskiernia i J. Malinowski.

Zarząd wysłuchał sprawozdania z wykonania budżetu FP-AP za 2014 r. i zapoznał się z planem budżetowym na 2015 r., który przedstawiła wiceprezydent i skarbnik FP-AP, Ilona Graenitz (Austria). Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu FP-AP w 2014 r. i zatwierdził budżet na 2015 r. Zarząd przyjął plan pracy FP-AP w 2015 r. Zarząd, na wniosek skarbnika, C. Decanniere, postanowił zwiększyć środki na organizację seminariów i kolokwiów. Zarząd zapoznał się z propozycjami zmian w Statucie FP, dotyczącymi trybu wyboru prezydenta FP-AP, zgłoszonymi przez delegację grecką. Zarząd powołał 3-osobowy zespół (U. Holtz – Niemcy, M. de Jong – Holandia, A. Levoyer – Francja) z zadaniem przygotowania dojrzałego projektu zmian, które mogłyby być przegłosowany na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego FP-AP w marcu 2016 r. w Paryżu. Zarząd zapoznał się z propozycjami unowocześnienia strony internetowej FP-AP. Chodzi o uwzględnienie nowoczesnych technologii. Strona będzie dostępna w językach: angielskim i francuskim. Zarząd zapoznał się z propozycjami dotyczącymi zwiększenia efektywności seminariów i kolokwiów organizowanych przez FP-AP, zaprezentowanymi przez byłą prezydent FP-AP, Mechtild de Jong (Holandia). Prezydent FP-AP, L. Nandin de Carvalho poinformował o podpisaniu porozumienia o współpracy FP-AP z Centrum Studiów Rady Europy w Strasburgu. Zarząd, w związku z pomyślnym zakończeniem okresu kandydackiego, postanowił jednomyślnie przyjąć Litwę na pełnego członka FP-AP. Zarząd rozstrzygnął konkurs na najlepsze zdjęcie dotyczące ochrony praw człowieka im. Vedovato. Pierwszą nagrodę otrzymało zdjęcie z posiedzenia FP-AP w Warszawie.

W Senacie Republiki w Paryżu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Państw Członkowskich Rady Europy (FP-AP). Przewodniczył prezydent FP-AP, Nandin dr Carvalho. SPP reprezentowali: J. Jaskiernia i J. Malinowski. Zgromadzenie Ogólne przyjęło sprawozdanie z wykonania budżetu w 2014 r. i uchwaliło budżet na 2015 r. Postanowiono nie podwyższać składki członkowskiej. Zgromadzenie Ogólne jednomyślnie przyjęło, na wniosek Zarządu FP-AP, Litwę na pełnego członka FP-AP. Zgromadzenie Ogólne, po dyskusji, przyjęło uchwałę potępiającą ataki terrorystyczne, do których doszło w Paryżu, Brukseli, Kopenhadze i Tunisie, a której projekt zgłosiła delegacja Malty. Podkreślono w niej, że rozszerzenie się terroryzmu stanowi zamach na uniwersalne wartości demokracji, bazujące na wspólnym i indywidualnym bezpieczeństwie oraz wolności. Ostatnie ataki zachęcają do podjęcia w skali światowej wysiłku wychowawczego, dotyczącego szerzenia wartości demokratycznych.

 

               Posiedzenie Zarządu oraz seminarium  Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Członków Parlamentów Państw Członkowskich Rady Europy (European Association of former Members of Parliaments of the Member States of the Council of Europe –FP-AP), Funhal, Portugalia, 11-14 czerwca 2015 r.

W dniu 11 czerwca 2015 r. o godz. 19.00, podczas inauguracyjnego spotkania w Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Funchal, Regionalny Sekretarz do Spraw Parlamentarnych i Integracji Europejskiej Rządu Regionalnego Madery, Dr Mário Sérgio Quaresma Marques przedstawił charakterystykę regionu Madera, strukturę władz regionalnych oraz znaczenie Regionalnego Zgromadzenia Madery.

W dniu 12 czerwca 2015 r. w Funchal, Madera (Portugalia) odbyło się posiedzenie Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów  (FP-AP). Przewodniczył prezydent FP-AP, dr Louis Nandin de Carvalho. SPP reprezentował J. Jaskiernia.

W dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zgromadzenia Regionalnego Madery (ALRAM) odbyło się Seminarium FP/AP na temat roli autonomii politycznej regionów w systemie ustrojowym Hiszpanii w dobie członkowstwa w Unii Europejskiej. Przemówienie powitalne wygłosił Prezydent FP-AP, prof. dr Luis Nandin de Carvalho. Następnie uczestników Seminarium pozdrowił prezydent Zgromadzenia Regionalnego Madery, dr José Lino Tranquada Gomes. Referat „Role of the Political Autonomy of Madeira within European Union” wygłosił były prezdent Zgromadzenia Regionalonego Madery, dr Alberto João Jardim. Kolejny referat: “Role of the Political Autonomy System of Azores within the European Union” wygłosił dr Fernando Manuel Machado Menezes, były prezydent Zgromadzenia Legislacyjnego Azorów.

W dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 20.00, w restauracji Forrte ds. S.Tiago, prezydent Zgromadzenia Regionalnego, dr José Lino Tranquada Gomes wydał przyjęcie na cześć członków Zarządu FP-AP.

W dniu 13 czerwca 2015 r. o godz. 14.45 odbyło się w siedzibie Zgromadzenia Regionalnego Azorów (ALRAM) posiedzenie Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów (FP-AP Bureau). Przewodniczył: Prezydent FP-AP, prof. dr Luis Nandin de Carvalho. Zgromadzonych powitała przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Portugalii, Ana Narcisio. Zarząd dokonał analizy projektów tematu raportu, który będzie przedmiotem prac FP-AP w latach 2015-2016. Zarząd dokonał wyboru tematu raportu dotyczącego problemów migracyjnych we współczesnej Europie, zgłoszonego przez delegację niemiecką, z poparciem m.in. delegacji SPP. Zarząd przedyskutował propozycje zmian w Statucie FP-AP, zgłaszane przez stowarzyszenia krajowe. Zarząd powołał zespół, który opracuje całościowy projekt zmian w statucie, który zostanie przedstawiony na posiedzeniu Zarządu FP-AP w Wiedniu (8-9 października 2015 r.), a będzie przedmiotem decydowania podczas Walnego Zgromadzenia FP-AP w Paryżu (marzec 2016 r.).

W dniu 13 czerwca członkowie Zarządu FP-AP zwiedzili Maderę. Złożyli m.in. kwiaty przed pomnikiem Gonçalvesa Zarco, żeglarza portugalskiego, odkrywcy Madery. Z uczestnikami posiedzenia Zarządu FP-AP spotkał się, o godz. 19.00 w ratuszu Funchal, burmistrz miasta, dr Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo. Omówił on znaczenie władz lokalnych w systemie ustrojowym Madery, a także przedstawił strategię rozwoju miasta Fuchal, zorientowaną w szczególności na rozwój przemysłu turystycznego.

 

               Posiedzenie Zarządu oraz seminarium  Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Członków Parlamentów Państw Członkowskich Rady Europy (European Association of former Members of Parliaments of the Member States of the Council of Europe –FP-AP), Wiedeń, 8-10 października 2015 r.

Wzięła w nim udział delegacja Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich w składzie: prof. Jerzy Jaskiernia, marszałek SPP, wiceprezydent FP-AP; Janusz Malinowski, członek Zarządu FP-AP, sekretarz SPP oraz dr Józef Kubica, skarbnik SPP.

W dniu 8 października 2015 r. o godz. 12.15 odbyło się w siedzibie Austriackiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów (Pałac Epstein) posiedzenie Prezydium Zarządu FP-AP. Przewodniczył – prezydent FP-AP, dr Louis Nandin de Carvalho. Zarząd omówił przygotowania do kolokwium FP-AP, które ma odbyć się w 2016 r. w Lyonie. Zwracano uwagę, że w ostatnich wydarzeniach chodzi nie tylko o klasycznych uchodźców, ale też o osoby, które po prostu poszukują lepszego życia w Europie. Zarząd FP-AP powołał na sprawozdawcę w tej sprawie wiceprezydenta i skarbnika FP-AP, Ilonę Gränitz (Austria). Zarząd FP-AP rozpatrzył i przyjął stanowisko zatytułowane: „A Road to Dignity for the sza Refugees from Wars and Armed Conflicts” (Droga do godności dla uchodźców z obszaru wojen i konfliktów zbrojnych).

W dniu 9 października 2015 r., w siedzibie Parlamentu, odbyło się seminarium FP-AP „Siedemdziesiąt lat Narodów Zjednoczonych”. Zgromadzonych powitał prezes Austriackiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów, Franz Komplicher. Referat główny pt. „70 lat Narodów Zjednoczonych – Historia i Przyszłość” wygłosił amb. dr Helmut Türk, prezydent Zgromadzenia Międzynarodowego Zarządu Morskiego, były ambasador Austrii w Stanach Zjednoczonych. Referat  pt. „Jak parlamenty angażują się w działalność międzynarodowych instytucji” wygłosił Andreas Schieder, przewodniczący frakcji parlamentarnej Austriackiej Partii Socjaldemokratycznej. Referat pt. „Współpraca rządów z organizacjami międzynarodowymi” wygłosiła amb. Judith Gebertsroithner.

W dniu 9 października 2015 r. o godz. 15.00 uczestnicy posiedzenia Zarządu FP-AP odwiedzili siedzibę Narodów Zjednoczonych w Wiedniu. Zapoznali się z działalnością agend ONZ mających siedzibę w Wiedniu, podejmujących problematykę energii atomowej, zwalczania przestępczości (m.in. narkotykowej) i rozwoju społeczno-gospodarczego. Wysłuchali referatu dotyczącego roli UNDOC w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i handlu ludźmi oraz wzięli udział w dyskusji.

 

               Posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Członków Parlamentów Państw Członkowskich Rady Europy (European Association of former Members of Parliaments of the Member States of the Council of Europe –FP-AP), Paryż, 26 lutego 2016 r.

SPP reprezentowali: J. Jaskiernia i J. Malinowski. Posiedzeniu Zarządu FP-AP przewodniczył Prezydent FP-AP, dr Louis Nandin de Carvalho. Zarząd wysłuchał sprawozdania z wykonania budżetu FP-AP i zapoznał się z planem budżetowym na 2016 r., który przedstawiła wiceprezydent i skarbnik FP-AP, Ilona Graenitz (Austria). Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu i zatwierdził budżet na 2016 r. Zarząd zapoznał się ze stanem prac nad raportem FP-AP, dotyczącym migracji, który dyskutowany będzie podczas posiedzenia Zarządu i w trakcie seminarium w Sztokholmie (16-18 czerwca 2016 r.) i ostatecznie zatwierdzony podczas kolokwium w Lyonie (październik 2016 r.). Zarząd wysłuchał informacji Jaen-Pierre Furré (Francja) o przygotowaniach do otwarcia nowej strony internetowej FP-AP, która będzie w języku angielskim i francuskim. Zarząd dokonał rekomendacji członków Zarządu FP-AP na lata 2016-2018, na podstawie propozycji zgłoszonych przez stowarzyszenia narodowe (m.in. z ramienia Polski rekomendował Jerzego Jaskiernię i Janusza Malinowskiego). Zarząd, po odbytej dyskusji i w wyniku głosowania tajnego postanowił rekomendować do ścisłego kierownictwa Zarządu następujące osoby: Prezydent FP-AP – Lino DeBono (Malta); I Wiceprezydent (miejsce zastrzeżone dla przedstawiciela Francji) – Jean-Pierre Foureé ; Wiceprezydent i Skarbnik – Ilona Graenitz (Austria); Wiceprezydent – Jerzy Jaskiernia (Polska); Wiceprezydent – Runo Ryden (Szwecja).

Posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego FP-AP przewodniczył Prezydent FP-AP, dr Louis Nandin de Carvalho. Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło sprawozdanie finansowe FP-AP za 2015 r., w kształcie zaproponowanym przez Zarząd FP-AP. Zgromadzenie Ogólne uchwaliło budżet FP-AP na 2016 r., w kształcie zaproponowanym przez Zarząd FP-AP. Zgromadzenie wybrało skład Zarządu FP-AP na kadencję 2016-2018, zaproponowany przez Zarząd FP-AP (Polskę reprezentować będą: Jerzy Jaskiernia i Janusz Malinowski). Zgromadzenie dokonało wyboru kierownictwa Zarządu FP-AP na kadencję 2016-2018, rekomendowanego przez Zarząd FP-AP, w składzie: Prezydent  – Lino DeBono (Malta); I Wiceprezydent (miejsce zastrzeżone dla przedstawiciela Francji) – Jean-Pierre Foureé Wiceprezydent i Skarbnik – Ilona Graenitz (Austria); Wiceprezydent – Jerzy Jaskiernia (Polska) oraz Wiceprezydent – Runo Ryden (Szwecja).

 

               Posiedzenia Zarządu oraz seminarium  Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Członków Parlamentów Państw Członkowskich Rady Europy (European Association of former Members of Parliaments of the Member States of the Council of Europe –FP-AP), Sztokholm, 16-17 czerwca 2016 r.

SPP reprezentował J. Jaskiernia. W dniu 16 czerwca 2016 r. przyjęcie powitalne w Muzeum Nobla wydał przewodniczący Szwedzkiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów, Kjell Nordström.

W dniu 17 czerwca o godz. 9.00 odbyło się w siedzibie Parlamentu Szwecji posiedzenie Zarządu FP-AP. Przewodniczył prezydent FP-AP, Lino de Bono. Zarząd FP-FP rozpatrzył sprawy związane z kolokwium FP-AP, jakie planowane jest w dniach 11-12 października 2016 r. w Lyonie. Stan przygotowań omówił przedstawiciel Francji, Jean-Pierre Furre. Głównym punktem posiedzenia było rozpatrzenie projekt deklaracji dotyczącej immigracji, którą przedstawiła sprawozdawca – Ilona Graenitz (Austria). Zarząd rozpatrzył poprawki do raportu, którego ostateczne przyjęcie nastąpi podczas seminarium w Lyonie. Prezydent FP-AP, Lino DeBono poinformował o wystosowaniu listów do przewodniczących parlamentów, premierów i ministrów finansów (m.in. Polski) w sprawie wsparcia narodowych stowarzyszeń byłych parlamentarzystów.

W dniu 17 czerwca o godz. 14.00 w siedzibie Parlamentu Szwecji odbyło się seminarium FP-AP: „Arctic – a hot topic”. Referaty wygłosili: prof. Anders Karlqvist (The Discovery of the North), prof. Mikael Tjernström (Climat change in the Artic), prof. Terry Callaghan (The Biology of the Arctic), Dr. Åke Rolén (Oil, gas and mineral prospecting in the Arctic), amb. Gustav Lind (The Arctic Council and the division of the Arctic), prof. Peter Sköld (The Indegenous Peoples of the Arctic).

W dniu 17 czerwca o godz. 19.30 oficjalny obiad na cześć Zarządu FP-AP wydał w Parlamencie Speaker Parlamentu, Urban Ahlin.