Międzynarodowe konferencje naukowe

Międzynarodowe konferencje naukowe

współorganizowane przez Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich

 

W dniach 9-11 kwietnia 2014 w Sejmie RP miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność” zorganizowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Konferencja została zorganizowana dla uczczenia 55. rocznicy powstania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45. rocznicy podpisania Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Otwarcia Konferencji dokonał przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, dr Włodzimierz Cimoszewicz. Słowo powitalne wygłosili: wicemarszałek Sejmu RP, Jerzy Wenderlich i prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Barbara Zbroińska. Uczestnicy wysłuchali wystąpień: podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Stanisława Chmielewskiego i dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Mirosława Wróblewskiego. Przesłanie honorowego patrona konferencji, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, Pani Novanethen Pillay, przedstawił Jerzy Baurski, radca ministra w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie.

 

 W dniach 14-15 kwietnia 2015 w Sejmie RP obradowała Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie (inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne)” zorganizowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uroczysta inauguracja nastąpiła 14 kwietnia 2015, godz. 9.00, w sali kolumnowej Sejmu). Konferencja została zorganizowana z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. rocznicy podpisania Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot „W stronę nowej strategii wobec Azji”. Patronat honorowy nad konferencją objął przewodniczący Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, J.E. Joachim Rücker. Przewodniczył – marszałek SPP, prof. J. Jaskiernia; podczas uroczystej inauguracji głos zabrali: rektor UJK, prof. J. Semaniak; wicemarszałek Sejmu, J. Wenderlich; wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. S. Biernat;  prezes Sądu Najwyższego, prof. L. Paprzycki; prezes NIK, K. Kwiatkowski; wiceminister sprawiedliwości, W. Węgrzyn,  p.o. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, A. Lewiński.

 

W dniach 18 – 19 kwietnia 2016 w sali kolumnowej Sejmu RO miała miejsce Międzynarodowa konferencja naukowa „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie”, zorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich z okazji 50. rocznicy podpisania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka  oraz 35. rocznicy podpisania Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów. Przesłanie do uczestników skierował Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński, a w ceremonii otwarcia udział wzięli m.in.: wicemarszałek Senatu, Maria Koc, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski oraz sędzia SN, Stanisław Zabłocki.