Przedsięwzięcia krajowe

Zgodnie ze Statutem SPP Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

1) podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi,
2) współdziała z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi jego działalnością, w szczególności z Prezydiami Sejmu RP i Senatu RP, którym przedstawia swoje inicjatywy, wnioski oraz propozycje dotyczące członków Stowarzyszenia,
3) wspomaga funkcjonowanie i rozwój samorządności lokalnej,
4) współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju demokracji i popularyzacji wiedzy o prawach człowieka, Unii Europejskiej, parlamentaryzmie i społeczeństwie obywatelskim,
5) podejmuje działania na rzecz faktycznie równych praw kobiet i mężczyzn w procedurach wyborczych do organów władzy publicznej,
6) organizuje konferencje, seminaria i wykłady dotyczące dorobku i praktyki polskiego parlamentaryzmu,
7) udziela pomocy członkom stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych, w tym pomocy w aktywizacji zawodowej byłym parlamentarzystom,
8) odbywa zebrania członków Stowarzyszenia.

W praktyce, najbardziej widoczną na zewnątrz formą działalności są publiczne zgromadzenia w postaci debat, konferencji i dyskusji. W niniejszym dziale prezentujemy właśnie tego rodzaju inicjatywy Stowarzyszenia.