Statut SPP

Tekst jednolity zawierający zmiany uchwalone 29.01.2011r.

Statut

Stowarzyszenia Parlamentarzystów  Polskich

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • § 1
 1. Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 • § 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

 • § 3
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązki. We wzajemnych stosunkach powinna ich cechować koleżeńskość, wzajemny szacunek i życzliwość.
 3. Do prowadzenia spraw administracyjnych Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy lub ustanawiani pełnomocnicy.
 • § 4

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich” oraz napisem w  środku pola „Zarząd Główny”, a w strukturach wojewódzkich „Zarząd Regionalny”, a także innych pieczęci i odznak na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 • § 5
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o którym mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział II

Cele i formy działania

 • § 6
 1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) propagowanie w społeczeństwie wiedzy o Sejmie RP, Senacie RP oraz Parlamencie Europejskim,

2) kultywowanie chlubnych tradycji polskiego parlamentaryzmu, wspieranie badań nad jego dorobkiem i upowszechnianie ich wyników, wspieranie działań na rzecz utworzenia muzeum Sejmu,

3) działanie na rzecz integracji europejskiej,

4) rozwijanie współpracy ze stowarzyszeniami parlamentarzystów działającymi w innych krajach,

5) wspieranie wiedzą i doświadczeniem posłów, senatorów i posłów do Parlamentu Europejskiego,

6) propagowanie zasad kultury politycznej,

7) reprezentowanie interesów osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu wobec organów władzy i administracji publicznej,

8) poprawa warunków socjalno-bytowych byłych parlamentarzystów oraz wzajemna pomoc w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:

1) podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi,

2) współdziała z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi jego działalnością, w szczególności z Prezydiami Sejmu RP i Senatu RP, którym przedstawia swoje inicjatywy, wnioski oraz propozycje dotyczące członków Stowarzyszenia,

3) wspomaga funkcjonowanie i rozwój samorządności lokalnej,

4) współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju demokracji i popularyzacji wiedzy o prawach człowieka, Unii Europejskiej, parlamentaryzmie i społeczeństwie obywatelskim,

5) podejmuje działania na rzecz faktycznie równych praw kobiet i mężczyzn w procedurach wyborczych do organów władzy publicznej,

6) organizuje konferencje, seminaria i wykłady dotyczące dorobku i praktyki polskiego parlamentaryzmu,

7) udziela pomocy członkom stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych, w tym pomocy w aktywizacji zawodowej byłym parlamentarzystom,

8) odbywa zebrania członków Stowarzyszenia.

 1. W wewnętrznej działalności Stowarzyszenia obowiązują zasady równości praw i obowiązków wszystkich członków. Wzajemne stosunki między członkami winna cechować: koleżeńskość, wzajemny szacunek i życzliwość.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • § 7
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym mogą być byli i aktualni parlamentarzyści, posłowie na Sejm, senatorowie i wybrani w Polsce deputowani do Parlamentu Europejskiego, po złożeniu deklaracji do Zarządu Głównego.
 3. Członkiem honorowym może być osoba, która położyła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego, ponadto zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej. Decyzje o przyjęciu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna deklarująca zainteresowanie celami stowarzyszenia oraz gotowość wspierania finansowego jego działalności, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Główny. Członek wspierający może uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym. Nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.
 • § 8
 1. Utrata członkostwa następuje poprzez:

1) rezygnację z członkostwa złożoną na piśmie,

2) skreślenie z listy członków przez Zarząd Główny Stowarzyszenia z powodu:

 1. a) nie uczestniczenia w zebraniach i działalności organizacyjnej związku,
 2. b) uchylony,
 3. c) pozbawienia praw publicznych przez sąd lub skazanie na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne,
 4. d) śmierci członka Stowarzyszenia.
 5. Skreślenie z listy członków może nastąpić z powodu rażącego naruszenia przez członków obowiązków określonych w § 10 ust.1.
 6. Przed podjęciem decyzji o skreśleniu Zarząd Główny może udzielić członkowi stowarzyszenia upomnienia.
 7. Od decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, a także od decyzji o udzieleniu upomnienia, przysługuje odwołanie na piśmie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia Członków.
 • § 9

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia i we wszystkich jego formach działalności organizacyjnej,

3) wysuwać postulaty i wnioski wobec Stowarzyszenia, poddawać krytyce ich działalność, a także uzyskiwać informacje o decyzjach uchwałach oraz działalności Stowarzyszenia,

4) korzystać z pomocy prawnej, socjalno-bytowej i urządzeń Stowarzyszenia,

5) z upoważnienia władz reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz.

 • § 10
 1. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:

1) stosować się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,

2) brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i propagować jego cele i zadania; w tym celu każdy członek stowarzyszenia przynależy do Regionu,

3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

4) przestrzegać zasad współżycia społecznego i więzi koleżeńskich w życiu organizacyjnym oraz dbać o właściwą postawę moralno-etyczną.

 1. Opłacanie składek członkowskich jest powinnością członków Stowarzyszenia. Zarząd może zwolnić członka z obowiązku opłacania składki.

Rozdział IV

Centralne Władze Stowarzyszenia

 • § 11
 1. Władzami stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd Główny,

3) Główna Komisja Rewizyjna.

 1. (skreślony)
 2. Stowarzyszenie może w zależności od potrzeb tworzyć komisje problemowe.
 • § 12
 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 29, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zgromadzenia Członków oraz Walne Zgromadzenie Regionalne zwołane  w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków. Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajnego głosowania.
 3. Za wybranych uznaje się członków, którzy uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów.
 4. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zgromadzenie Członków

 • § 13
 1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższa władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu członków udział biorą:

1) członkowie zwyczajni,

2) członkowie honorowi,

3) członkowie wspierający.

 1. Walne Zgromadzenia Członków zwołuje Zarząd Główny i powiadamia o tym członków co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Powiadomienie może nastąpić przy wykorzystaniu środków elektronicznych.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co 4 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje z inicjatywy własnej Zarząd Główny oraz na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) wybór marszałka Stowarzyszenia,

2) wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, określenie celów głównych i doraźnych oraz zasad ich realizacji,

4) uchylony,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawianych przez Zarząd i Główną Komisję Rewizyjną,

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

7) podejmowanie uchwal w innych sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

8) nadanie członkostwa honorowego.

Zarząd Główny

 • § 14
 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia i w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków kieruje działalnością Stowarzyszenia.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzą: marszałek, po jednym przedstawicielu Zarządu Regionalnego oraz od 5 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Liczbę członków Zarządu wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków ustala Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Na wniosek marszałka Stowarzyszenia Zarząd Główny wybiera pozostałych członków Prezydium Zarządu Głównego.
 4. Zarząd Główny odbywa posiedzenia plenarne raz na 6 miesięcy lub częściej, w miarę potrzeb.
 5. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) ustalanie planu działania Stowarzyszenia na podstawie programu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków,

2) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgroma­dzeniu Członków,

3) ustalanie zasad gospodarki finansowej, uchwalanie budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności Stowarzyszenia,

4) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego,

5) uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego i jego Prezydium,

6) podejmowanie uchwał i decydowanie w sprawach współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnym zakresie działalności,

7) podejmowanie uchwał o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków,

8) czuwanie nad wykonywaniem zadań statutowych przez ogniwa Stowarzyszenia,

9) określa obszar działania regionu i siedzibę jego władz,

10) nadzorowanie działalności regionów, a w przypadku naruszenia prawa bądź statutu podejmowanie działań dyscyplinujących do rozwiązania regionu włącznie,

11) rozpatrywanie zaleceń i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej.

Prezydium Zarządu Głównego

 • § 15
 1. Bieżącą działalnością Związku kieruje Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

1) marszałek

2) 2 wicemarszałków

3) sekretarz

4) skarbnik

 1. Prezydium Zarządu Głównego działa w imieniu Zarządu Głównego w okresie między jego plenarnymi posiedzeniami.
 2. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:

1) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i uchwał Zarządu Głównego,

2) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach określonych budżetem,

3) (uchylony)

4) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia,

5) Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje marszałek Stowarzyszenia lub upoważniony przez niego jeden z wicemarszałków.

 1. Pracami Prezydium Zarządu Głównego kieruje marszałek Stowarzyszenia.
 • § 16
 1. Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywa swoje posiedzenia co 2 miesiące lub częściej – w miarę potrzeb.
 2. Członkowie Zarządu Głównego mogą uczestniczyć w posiedzeniach walnego zgromadzenia regionalnego i zarządu regionalnego.

 

Główna Komisja Rewizyjna

 • § 17
 1. Główna Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalno­ści Stowarzyszenia.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Głównego ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Zarządu Głównego.
 4. Mandat członka Głównej Komisji Rewizyjnej skazanego prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej wygasa z dniem uprawomocnienia się wyroku.
 5. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do któregokolwiek członka Zarządu Głównego.
 6. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością regionalnych komisji rewizyjnych.
 • § 18
 1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie raz do roku działalności statutowej oraz gospodar­ki finansowej Stowarzyszenia i przedstawianie w tych sprawach wniosków i uwag Zarządowi Głównemu i jego Prezydium,

2) składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną całkowitą działalności, gospodarki finansowej i majątku Stowarzyszenia oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.

 1. Szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej jest zapraszany na posiedzenie Zarządu Głównego.

Rozdział V

Regiony

 • § 19
 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Stowarzyszenia jest Region. Region można utworzyć, jeżeli w jego skład wchodzić będzie nie mniej niż 10 członków.
 2. Obszarem działania regionu jest województwo.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się utworzenie regionu dla kilku województw lub dla części województwa.
 4. Utworzenie Regionu następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego na wniosek zespołu założycielskiego regionu.
 5. Region ma osobowość prawną.
 • § 20

Władzami regionu są:

1) Walne Zgromadzenie Regionalne,

2) Zarząd Regionalny,

3) Regionalna Komisja Rewizyjna.

 

 • § 21
 1. Walne Zgromadzenie Regionalne jest najwyższą władzą Regionu.
 2. Walne Zgromadzenie Regionalne odbywa swoje posiedzenia zgodnie z planem ustalonym przez Zarząd Regionalny.
 3. Walne Zgromadzenie Regionalne sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co 4 lata, natomiast sprawozdawcze w połowie kadencji.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regionalne zwołuje z inicjatywy własnej Zarząd Regionalny oraz na żądanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Regionu w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może też zwołać Zarząd Główny.
 • § 22

Walne Zgromadzenie Regionalne:

1) rozpatruje sprawozdania Zarządu Regionalnego i dokonuje oceny jego działalności,

2) dokonuje wyboru Zarządu Regionalnego oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej,

3) ustala zadania dla Zarządu Regionalnego,

4) rozpatruje zgłoszone wnioski i postulaty,

5) uchwala corocznie absolutorium Zarządowi Regionalnemu.

 • § 23

W Walnym Zgromadzeniu Regionalnym biorą udział członkowie Regionu oraz z głosem doradczym zaproszeni goście i członkowie władz Stowarzyszenia.

 • § 24
 1. W skład Zarządu Regionalnego wchodzi 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczących,  sekretarza i skarbnika regionu.
 2. Zarząd odbywa posiedzenia wg ustalonego planu.
 3. Zarząd Regionalny może powoływać komisje problemowe dla realizacji zadań statutowych.
 • § 25
 1. Zarząd Regionalny kieruje bieżącą działalnością Regionu.
 2. Zarząd Regionalny reprezentuje Region na zewnątrz.
 3. Do zakresu działania Zarządu Regionalnego należy:

1) realizacja zadań wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie Regionalne,

2) składanie sprawozdań ze swej działalności,

3) uchwalanie budżetu regionu na rok kalendarzowy oraz zatwierdzanie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu,

4) administrowanie majątkiem regionu,

5) podejmowanie uchwał o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Regionalnego,

6) rozpatrywanie zaleceń i wniosków Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

 

 • § 25a
 1. Regionalna Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 członków. Liczbę członków ustala Walne Zgromadzenie Regionalne. Regionalna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Do zakresu działania Regionalnej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie raz do roku działalności statutowej oraz gospodar­ki finansowej Regionu i przedstawianie w tych sprawach wniosków i uwag Zarządowi Regionalnemu oraz Walnemu Zgromadzeniu Regionalnemu,

2) składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną całkowitą działalności, gospodarki finansowej i majątku Stowarzyszenia oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Regionalnemu.

 1. Szczegółowe zasady działania regionalnych komisji rewizyjnych określa Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 2. Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej jest zapraszany na posiedzenia Zarządu Regionalnego.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 • § 26
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Główny.

2a. Zarząd Główny w drodze uchwały określa zasady gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia.

 1. Do działania w zakresie określonym w ust. 2 Zarząd Główny może upoważnić dwóch swoich członków.

3a. Do nabywania i zbywania praw majątkowych i zaciągania zobowiązań w imieniu Regionu upoważniony jest Zarząd Regionalny.

3b. Do  działania w zakresie określonym w ust. 3a Zarząd Regionalny może upoważnić dwóch swoich członków.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • § 27

Fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się z:

1) wpisowego i składek członkowskich,

2) darowizn, spadków, zapisów i dotacji,

3) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

4) wpływów z innych działań statutowych,

5) odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

Źródła finansowania Stowarzyszenia są jawne.

 • § 28
 1. Fundusze Stowarzyszenia przeznacza się w całości na działalność statutową.
 2. Podstawę gospodarki finansowej Zarządu Głównego i Zarządów Regionalnych stanowią budżety uchwalane przez te Zarządy.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji zadań statutowych. Zasady prowadzenia tej działalności określa w drodze uchwały Zarząd Główny.
 4. Zasady ustalania wysokości składek i sposobów ich uiszczania określa Zarząd Główny w drodze uchwały.
 5. 2/3 wysokości wpłaconych składek pozostaje do dyspozycji Regionu

 Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 • § 29
 1. Zmianę statutu Stowarzyszenia uchwala Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów.
 3. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepi­sy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.
 • § 30
 1. W przypadku powstania wakatu wśród członków Zarządu Głównego wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków lub w składzie Głównej Komisji Rewizyjnej uzupełnienie składu następuje poprzez dokooptowanie do tych organów kandydatów, którzy w ostatnich wyborach do tych organów uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów, decyduje losowanie przeprowadzone przez Zarząd. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć połowy składu.
 2. W przypadku, gdy w czasie ostatnich wyborów do Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej nie było kolejnego kandydata, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Główny lub Głowna Komisja Rewizyjna mogą dokooptować do swego składu jednego członka.
 3. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu Regionalnego lub Regionalnej Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie Regionalne dokonuje wyboru uzupełniającego na swym najbliższym posiedzeniu.